Home Presentació

Presentació

L'IDAEA té com a objectiu l'estudi dels canvis naturals i antropogènics que ocorren en els ecosistemes mitjançant tècniques químiques i geoquímiques, fonamentalment aquells que suposen increments de toxicitat en organismes i humans.

L'IDAEA s'ha organitzat a partir de l'experiència de diversos investigadors en medi ambient, química analítica, geoquímica, hidrologia i biotecnologia. Aquests tenen una trajectòria contrastada de publicació en revistes d'excel • lència, participació en projectes europeus, col • laboració en la resolució d'accidents ambientals greus, identificació de problemes ambientals i estudi del canvi climàtic i global.

Espanya té una problemàtica específica derivada de la seva situació geogràfica i climàtica. La qualitat i disponibilitat d'aigua, tant la provinent de rius com d'aqüífers, està sotmesa a una taxa alta de reutilització i explotació intensiva davant la menor disponibilitat d'aquest recurs. És necessari desenvolupar un esforç important per controlar i assegurar la qualitat de la mateixa.

Un altre problema específic a considerar és la qualitat de l'aire que es veu dràsticament influenciada pels episodis d'entrada de pols sahariana,  a més dels problemes de contaminació urbana i industrial.

Tambè, hem de tenir en compte els efectes de la contaminació difusa sobre els organismes del medi natural i els humans.

L'IDAEA disposa de 174 investigadors agrupats en Departaments de Geociències i Química Ambiental amb els que aborda aquests problemes aprofitant una alta capacitat per realitzar anàlisis químiques, estudis ambientals i geoquímics. Entre ells disposa del Laboratori de Dioxines de major trajectòria professional d'Espanya i d'un parc instrumental en cromatografia i espectrometria de masses que el situen en una posició de lideratge a nivell europeu